ยินดีต้อนรับ

บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 
วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรม
งานรับเหมาก่อสร้าง และการติดตั้งระบบในแขนงต่างๆพันธกิจ (Mission)

1. ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
2. สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม และยั่งยืนให้กับนักลงทุน
3. พัฒนา และปรับปรุงประสทอธิภาพในการทำงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ประกอบธุรกิจโดยคำนึกถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับผิดชอบต่อสังคม
5. ลงทุนและพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายประกันคุณภาพ


นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่มั่นคง และความประทับใจของลูกค้า
(Develop For a Sustainable Growth and Customers' Impression)
วัตถุประสงค์ (Objective) 

 
1. ขยายงานรับเหมาติดตั้งงานระบบให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. ผลงานได้คุณภาพ ภายใต้งาบประมาณและเสร็จตามกำหนดเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า
3. ควบคุมระบบการปฎิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. บริหารจัดการระบบภายในบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง

 

สารจากประธานบริษัท


Dear Customers,
Many thanks to our value customer to select McTRIC for Construction works and MEP Services namely;
Condominium, Hotel, Hospital, Shopping Complex, Department Store, Hypermarket, Factory, Processing Line, Outside Plant Utility and more.
We firmly believe our company in reliable, efficient and trustworthy to ensure a service that will maximize customer benefits.
When quality is needed, McTric is the ideal company with know –how, unique and exceptional  management skills and commitment to customer needs with our full service mind.

Your faithfully,

ประธานกรรมการบริษัท

คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ

ข้อมูลบริษัท
 
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท แมคทริซิตี้ จำกัด  ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ปี 2550  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100.00 ล้านบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น  มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท  โดยคุณโกมล  วงศ์พรเพ็ญภาพ ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ในช่วงแรกภายหลังการจัดตั้งบริษัทฯ  ทั้งนี้ คุณโกมล  วงศ์พรเพ็ญภาพ เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานวิศกรรมระบบ และรับเหมาก่อสร้างมากกว่า 30 ปี  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจการให้บริการงานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  รวมทั้งศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการก่อสร้างต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดกลาง  ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ให้บริการงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่มีความรู้และความชำนาญให้เข้าไปรับผิดชอบงานดังกล่าวในแต่ละโครงการเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้ คุณโกมล  วงศ์พรเพ็ญภาพ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารอยู่ในบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน
 
                บริษัทฯ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยการรับงานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล  ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ให้แก่อาคารพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัย เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการงานดังกล่าวข้างต้นให้แก่โครงการต่างๆ นั้น  ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ ได้ขชยายไปให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งผู้ว่าจ้างสำหรับโครงการประเภทดังกล่าวจะเป็นเจ้าของโครงการที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยงานภาครัฐ
 
                จากนั้นในปี 2556 คณะผู้บริหารได้ประเมินว่าบริษัทฯ  มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างควบคู่ไปกับงานวิศวกรรมติดตั้งระบบซึ่งเป็นธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่  เพื่อเสริมให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอการให้บริการให้แก่ผู้ว่าจ้างได้อย่างครบวงจร  และเป็นการขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในอนาคต  ดังนั้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ จึงได้เพิ่มทุนทุนจดทะเบียนขึ้นอีกเป็นจำนวน 145.00 ล้านบาท  ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 245.00 ล้านบาท  เพื่อรองรับการขยายการรับงานไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว  ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างแรกของบริษัทฯ คือ โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ คริส เอ็กซ์ตร้า 6 รัชดา และโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ คริส เอ็กซ์ตร้า 7 รัชดา  โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทางด้านผลงานทั้งในส่วนของการให้บริการงานติดตั้งระบบและงานรับเหมาก่อสร้าง  ในปี 2557 บริษัทฯ จึงเริ่มรับงานระบบและวางท่อสาธารณูปโภค  โดยเริ่มจากการวางระบบท่อส่งน้ำ  เนื่องจากคณะผู้บริการเล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวของระบบท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคไปยังพื้นที่ห่างไกลที่มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งโครงการแรกที่บริษัทฯ ให้บริการ คือ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (มาบยางพร-ปลวกแดง)  ดังนั้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 5.00 ล้านบาท  ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมเป็น 250.00 ล้านบาท  เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิม่ขึ้นของบริษัทฯ  ดังนั้น การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันจึงประกอบไปด้วย 4สายงานหลัก ได้แก่
                1. งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
                2. งานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
                3. งานรับเหมาก่อสร้าง
                4. งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 
                เมื่อ30 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกให้สอดคล้องกับปริมาณการรับงานของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้ง  บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจทั้งจากผู้ว่าจ้างที่เป็นลูกค้ารายเดิมและจากลูกค้ารายใหม่มาอย่างต่อเนื่องให้เข้าไปรับผิดชอบงานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน งานรับเหมาก่อสร้าง และงานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคแก่โครงการต่างๆ  ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 200.00 ล้านบาท  ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นเป้นจำนวน 450.00 ล้านบาท  โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น  หรือคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 50.00 ล้านบาท  เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น  ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น  หรือคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 150.00 ล้านบาท  จะนำไปเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ 17 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่จะนำไปเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกใหม่  โดยจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 101,020,500 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 101.02 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก  จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 48,979,500 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 48.98 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GEL ในระยะเวลาการเสนอขายคราวเดียวกัน  และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก  ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ที่ถืออยู่ใน GEL  ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และระดมทุนจากตลาดทุน  เพื่อนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้รองรับแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ  และโอกาสในการเข้าประมูลงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงินทุนที่จะได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอีกเป็นจำนวน 14 โครงการ  คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบทั้งสิ้น 2,068.48 ล้านบาท
 
 

โครงสร้างการจัดการ

 

คณะกรรมการบริษัท


พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ รองประธานคณะกรรมการบริษัท,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภักดี ศุทธาวุฒิวงศ์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  
นายวิกรานต์ ก่อเกียรติสิริ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
นายวันชัย ถนัดค้า กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
นายธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการบริษัท
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการบริษัท
นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริษัท
ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
นายเสมอกัน เที่ยงธรรม กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นางโสฬสญา เขมสุข เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ


นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการตรวจสอบ
นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม กรรมการตรวจสอบ
นางสาวซ่อนกลิ่น  ขวัญชัย เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวีระ เรืองสุขศรี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวซ่อนกลิ่น  ขวัญชัย เลขานุการ

 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวีระ เรืองสุขศรี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวซ่อนกลิ่น  ขวัญชัย เลขานุการ

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท

 

คณะกรรมการบริหาร


นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภักดี ศุทธาวุฒิวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารก และกรรมการผู้จัดการ 
นายวิกรานต์ ก่อเกียรติสิริ กรรมการบริหาร – SVP สายงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
นายวันชัย ถนัดค้า   กรรมการบริหาร – SVP สายงานวางท่อและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
นายประถม ศิริวงศ์วานงาม SVP สายงานก่อสร้าง 
นายฤทธิเดช บรรสาร SVP สายงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  
นายสุรเดช เพิ่มพูนโภคอนันต์  CFO
นางสาวดวงใจ โภคัย ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี   
นางสาวอัชฌาวดี บุญรัตน์  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 

เอกสารบริษัท


ข้อบังคับของบริษัท
Click >> Certificate of incorporation
ข้อบังคับของบริษัท
Click >> Articles of Association
 

รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ใบสำคัญการจดทะเบียน
CERTIFICATE UKAS 2015
CERTIFICATE NAC 2015

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานด้านไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล
(Electrical & Mechanical Engineering)

     เป็นการให้บริการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  สำหรับอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 


ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

     บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการติดตั้งงานไฟฟ้าที่หลากหลาย ครบวงจร และครอบคลุม ความต้องการของลูกค้า ซึ่งการให้บริการในระบบไฟฟ้าประกอบด้วย

 • การติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • การติดตั้งระบบการเตือนและระบบการป้องกันอัคคีภัย (Fire alarm system)
 • การติดตั้งระบบเสียง
 • การติดตั้งระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • การติดตั้งระบบสายสัญญาณต่างๆ
 • การติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 • การติดตั้งระบบการป้องกับฟ้าผ่าและสายล่อฟ้า (Lighting Protection)
 • การติดตั้งระบบอาคารอัจฉริยะ หรือระบบการควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) เช่น การควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง ฯ


ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล (Plumbing and Sanitary System)

     การให้บริการติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาลของบริษัทครอบคลุมถึงงานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการให้บริการในระบบประปาและระบบสุขาภิบาลประกอบด้วย

 • การติดตั้งระบบทำน้ำร้อย น้ำเย็น และน้ำดื่ม
 • การติดตั้งระบบดับเพลิง
 • การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้ง
 • การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การติดตั้งระบบรางน้ำฝน
 • การติดตั้งระบบสุขาภิบาล


ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Condition and Ventilation System)
     
     การให้บริการในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประกอบด้วย

 • การติดตั้งระบบทำความเย็นและระบายอากาศและโรงงาน
 • การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
 • การติดตั้งระบบการกระจายอากาศของเครื่องปรับอากาศ
 • การติดตั้งระบบเดินท่อแอร์ขนาดใหญ่
 • การติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ
 • การติดตั้งระบบดักควันและระบบกรองอากาศ 
 

งานรับเหมาก่อสร้าง

งานด้านวิศวกรรมทั่วไป
(Civil Contractor)

 

       เป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงทั่วไป, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
 

งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร (Building Construction)

          เป็นการให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างทั้งอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการบ้านที่อยู่อาศัย 


ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Construction)

          เป็นการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะของงานรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) โดยบริษัทให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ การก่อสร้าง รวมไปถึงการวางระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโรงาน เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า


 

งานก่อสร้างงานโยธา (Civil Construction)

          เป็นการก่อสร้างงานวิศวกรรมที่เป็นงานราชการ เข่น งานก่อสร้างเขื่อน, งานป้องกันดินพัง เป็นต้น 
 

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

งานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก 
Engineering, Procurement and Construction for Renewable Energy (EPC)


 
 
                 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปี 2555 โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโครงการผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้ขายให้แก่หน่อยงานภาครัฐตามสัญญารับซื้อไฟฟ้า หรือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ตั้งแต่การออกแบบโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ไปจนถึงการก่อสร้างและ/หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่โครงการ

 

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภค
(Utility PIPE Line)


 
          การให้บริการในระบบวางท่อและวางท่อสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 
 • งานออกแบบทางวิศวกรรม
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์
 • งานก่อสร้าง
 
 

โครงการปัจจุบัน

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานรับเหมาก่อสร้าง

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 

โครงการแล้วเสร็จ

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
งานรับเหมาก่อสร้าง
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

งานระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานระบบและวางท่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป คลิ๊กที่นี่
การประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่
 

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

       กราฟราคาหลักทรัพย์

 

       ข้อมูลหุ้นกู้

 

       ราคาย้อนหลัง

 

       ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินปี 2558 คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่

       ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ห้องข่าว
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
 

       เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่
รายงานประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่
 

       56-1

 

       ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2559 คลิ๊กที่นี่
 

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป คลิ๊กที่นี่
 

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คลิ๊กที่นี่
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่
 

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

การกำกับดูแลที่ดี

หลักการสำคัญของจรรยาบรรณ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
         

          บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กร
 
ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการ
 
ดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการ
 
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานจริยธรรมที่ดี ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 
นอกจากนี้  บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  คลิกที่นี่
กฎบัตร
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2557  Download

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2558  Download
นโยบายด้าน CSR
 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร


       เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร ด้านต่างๆ ดังนี้
   - การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge)
   - การพัฒนาทักษะ (Skill)
   - การพัฒนาความสามารถ (Ability)
โดยอาศัยผ่านระบบการศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้น ๆ 
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและเป้าหมายในอนาคตของบริษัท  อ่านต่อ...
จำนวนบุคลากร
 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

สื่ออื่นๆ

 
ตำแหน่งงาน
 

ชื่อตำแหน่งงาน


Dear Customers,
Many thanks to our value customer to select McTRIC for Construction works and MEP Services namely;
Condominium, Hotel, Hospital, Shopping Complex, Department Store, Hypermarket, Factory, Processing Line, Outside Plant Utility and more.
We firmly believe our company in reliable, efficient and trustworthy to ensure a service that will maximize customer benefits.
When quality is needed, McTric is the ideal company with know –how, unique and exceptional  management skills and commitment to customer needs with our full service mind.

Your faithfully,

 

ติดต่อเรา

   121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร +66 (0) 2641 2100
  โทรสาร +66 (0) 2641 2030
อีเมลล์ admin@mctric.com
  

เลขานุการ บริษัท

อีเมลล์ : solossaya@mctric.com
  โทร +66 (0) 84 559 1788
  

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลล์ : ir@mctric.com
 

       แบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณกำลังพิจารณาการจ้างงานหรือมีข้อสงสัย กรุณากรอกข้อความเพื่อติดต่อเรา ขอบคุณค่ะ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่งข้อมูล

“แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น”

ติดต่อ คุณอาทร สุวรรณกิจ (ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)

โทร 02 641 2100 ต่อ 225

E-Mail arthon.s@mctric.com