เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Description

 • ติดต่อประสานงาน
 • รับผิดชอบข้อมูลบน Website ของบริษัท
 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ
 • จัดตารางนัดหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัทฯ
 • ร่วมจัดกิจกรรมบริษัทหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
 • จัดการงานรับ-ส่งเอกสาร


Qualification

 • เพศหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,  Excel และ Power Point ได้
 • สามารถเขียน,ติดต่อสื่อสารและนำเสนอได้ดี