เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Description

 • ประสานงานกับโครงการเพื่อสามารถวางแผนการจัดซื้อ สั่งจ้างให้สอดคล้องตามแผนงานของโครงการ
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า และการสต๊อกสินค้า นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน และส่งเอกสารขออนุมัติตามขั้นตอน
 • ติดต่อประสารงานกับผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้างต่างๆ ให้ได้สินค้า หรือผู้รับจ้างที่ดี ตรงตามสเปคที่กำหนด
 • ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย และ ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุด
 • ร่วมพิจารณาประเมินคุณภาพและบริการของผู้ขายสินค้าและ ผู้รับจ้าง หลังจากการร่วมงานทุกไตรมาส


Qualification

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี (จัดซื้อ, ธุรการ, การตลาด)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ ERP
 • มีความรู้และเข้าใจสินค้าหมวดก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร 
 • สามารถรับนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร