ผู้จัดการโครงการ

Description

  • ควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่บริษัทกำหนด
  • ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ


Qualification

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า/ เครื่องกล/โยธา
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • สามารถบริหารจัดการได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา