เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

Description

  • ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานประจำโครงการ
  • จัดทำรายงานความปลอดภัย และสรุปผล รายงานผู้บริหาร
  • ตรวจสอบการทำงานของช่าง คนงานให้มีความปลอดภัย
  • ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับช่าง หรือคนงาน
  • รวมวางแผนการด้านความปลอดภัย กับหน่วยงานต่างๆ


Qualification

  • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงาน 1-3 ปี ขึ้นไป
  • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
  • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา