วิศวกรประมาณราคา (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา)

Description

 • ถอดแบบ ประมาณราคา แบบก่อสร้าง แบบงานระบบ ได้
 • สอบราคาอุปกรณ์จากผู้ขายหรือผู้รับเหมาได้
 • จัดทำต้นทุนและบัญชีแสดงรายการวัสดุ ค่าแรง เพื่อการประมูลงาน
 • จัดทำเอกสารเพื่อประกอบในการ ประมูลงาน งานประกวดราคา
 • ขอราคาจากผู้ขายเปรียบเทียบราคาให้ตรงตามแบบและ Spec จัดทำเอกสารประกวดราคา


Qualification

 • วุฒิ ปวส. หรือ วุฒิปริญญาตรี (เครื่องกล ,ไฟฟ้า,โยธา)
 • มีประสบการณ์ในงานถอดแบบและประมาณราคา 0-2 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถติดต่อประสานงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว