วิศวกร (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา)

Description

  • ควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
  • สามารถถอดแบบ และประมาณราคาตามที่บริษัทมอบหมายงานได้


Qualification

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี วศบ. (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา)
  • มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป 
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถบริหารจัดการได้ดี