พนักงานเขียนแบบ (ไฟฟ้า, เครื่องกล, ก่อสร้าง)

Description

  • จัดทำแบบ Shop Drawing ตามแผนงาน และแก้ไขแบบตามที่ Comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลา
  • ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง (Combine) และความขัดแย้งของแบบโครงสร้าง, สถาปัตย์, งานระบบ
  • แก้ไขปรับปรุงหากแบบ หากเกิดข้อผิดพลาด ให้ถูกต้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • ควบคุมการแจกจ่ายแบบ ให้กับช่างให้ทั่วถึง และทันสมัย พร้อมใช้งานเสมอ 
  • จัดทำแบบ As-Built Drawing ให้ถูกต้องตามการก่อสร้างจริง


Qualification

  • วุฒิ ปวช - ปวส. หรือ ปริญญาตรี  (ไฟฟ้า, เครื่องกล, ก่อสร้าง)
  • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ 0-1 ปี 
  • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง