เลขานุการโครงการ

Description

  • ควบคุมเอกสารภายในโครงการทั้งหมด
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน – ภายนอกบริษัท
  • ดูแลค่าใช้จ่าย – การเบิกจ่ายภายในโครงการ


Qualification

  • ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel และ Power point ได้ดี
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้