สถาปนิก

Description

  • ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม ให้เป็นไปตามแบบ งบประมาณ ระยะเวลาที่กำหนด และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
  • ถอดแบบ ปริมาณวัสดุ  ด้านสถาปัตยกรรม ภายนอกและภายในให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน


Qualification

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ  ก.ส.
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม  Auto CAD
  • มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา